વિધાર્થીઓએ કોલેજ્ની ફી ઓંનલાઇન COGENT પોર્ટલ ધ્વારા ભરવાની હોવાથી સૌ પ્રથમ તમારે COGENT પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે જે માટે આપેલ માહિતીનો સૌ પ્રથમ અભ્યાસ કરી લીધા બાદ આપેલ લિંક ધ્વારા રજિસ્ટ્રેશન કરી શક્શો.

LINK FOR FEE PAYMENT : www.student.gujgov.edu.in

1.
Sem-1 Fees Details
2.
Sem-3 Fees Details
3.
Sem-5 Fees Details